Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům i institucím, které nabídka programů CŽV zaujala.

CCV PdF UP v Olomouci navazuje na bohatou historii přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále rozvíjí po profesní stránce v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů.

Pedagogická fakulta prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání nabízí různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně jako programy celoživotního vzdělávání. Rozsah kurzů a programů, které nabízí Centrum reflektuje potřeby a požadavky dalšího vzdělávání stávajících učitelů a výuky praxe v regionu střední Moravy. Pracovníci poskytují rady a jsou k dispozici při výběru programů, kurzů a rekvalifikací.

Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP v Olomouci a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu.

Sestavování a realizace projektů probíhá při respektování a uplatňování těchto zásad:

1. Vyhovět pokud možno vždy všem přáním potenciálních zákazníků nebo partnerů.

2. Sepětí s realitou života a s pedagogickou praxí.

3. Odbornost lektorů je zcela samozřejmá a vysoká - lektory jsou vysokoškolští učitelé nebo řídící pracovníci s dlouholetou praxí.

4. Maximální efektivnost vyučovacího procesu.

5. Maximální ekonomická efektivita pro účastníky vzdělávacích programů.

6. Realizace vzdělávacích programů v místě bydliště nebo působiště většího počtu zájemců (nad 20 zájemců). Celkové náklady jednotlivého účastníka daného vzdělávacího programu jsou v tomto případě nižší než při realizaci téhož programu v sídle PdF UP v Olomouci.

7. Konstrukce vzdělávacích programů a projektů dle zadání a požadavků zadavatele sloučením příslušných modulů a krátkodobých akcí do jednotlivých projektů.

8. Tvorba nebo podíl na tvorbě vzdělávacích projektů dle požadavků jednotlivých škol, vzdělávacích institucí nebo partnerů.

9. Poskytování konzultačních služeb v oblasti tvorby vzdělávacích programů zdarma (na základě předloženého zadání) včetně konstrukce ekonomických rozvah.


Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci se realizuje celoživotní vzdělávání občanů jako studium za finanční úhradupodle zákona č. 111/1998 Sb., § 60.

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nabídka celoživotního vzdělávání obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

  • studium v oblasti pedagogických věd,
  • studium k rozšíření odborné kvalifikace,

2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

3. studium k prohlubování odborné kvalifikace


ad. 1)
Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace.

Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Tímto studiem absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty.

Studium je v rozsahu 1 – 3 roky.

ad. 2)
Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté.

ad. 3)
Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium.

Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb.

Na základě všech předchozích studijních programů lze sestavit zcela dle požadavků skupiny uchazečů individuální nabídku vzdělávacího programu i v místě působiště zákazníka.

Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotu na PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu.