Příkaz děkanky studentům a účastníkům celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci

V souvislosti s mimořádném opatřením vlády ČR a návazném rozhodnutí rektora UP zrušit od 11.3.2020 s platností do 22.3.2020 kontaktní výuku na UP, projednalo vedení PdF UP dílčí opatření a formou příkazu děkanky stanovuje pravidla provozu fakulty a způsoby plnění pracovních a studijních povinností.

Na základě výše uvedeného, stanovuji pro všechny studenty a účastníky celoživotního vzdělávání režim plnění studijních povinností po dobu zrušené kontaktní výuky následovně:

  • Studijní povinnosti studentů se přerušením kontaktní výuky neruší .
  • Všichni studenti  jsou  po dobu zrušené kontaktní výuky (včetně konzultací a examinací) povinni dále plnit své studijní  povinnosti v souladu s alternativními formami výuky a studia stanovenými individuálně jednotlivými vyučujícími.
  • Veškerá komunikace studentů a účastníků celoživotního vzdělávání s pracovníky PdF UP bude po dobu zrušení  kontaktní výuky probíhat pouze telefonickou či elektronickou formou.
  • Student, kterému bylo z důvodu rizika epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) znemožněno konat již domluvenou praxi, stáž či exkursi, která je součástí studijních povinností, je povinen o uvedené situaci okamžitě informovat vedoucí Střediska pedagogických a odborných praxí PdF UP v Olomouci a to prostřednictvím podání žádosti o přerušení plnění studijních povinností v rámci praxí, stáží či exkursí.

V návaznosti na omezení praxí či exkursí budou pro konkrétní studenty či skupiny studentů realizována následující možná opatření s ohledem na nutnost minimalizovat riziko prodlužování studia:

a) ve spolupráci s garantem příslušného studijního programu a garantem příslušného předmětu (stáž, exkurse) bude navržen plán náhradního plnění studijních povinností, pokud to profil absolventa a zaměření předmětu umožňují,
b) ve spolupráci s garantem příslušného studijního programu a garantem příslušného předmětu bude změněn časový plán konání praxí či stáží, zahraničních studijních pobytů,
c) v případě nutnosti dlouhodobého přerušení praxe studentů bude děkanem schváleno výjimečné prodloužení termínu splnění studijních povinností,
d) v případě nutnosti dlouhodobého přerušení praxe studentů v absolventských ročnících může být děkanem výjimečně stanoven mimořádný termín konání státních závěrečných zkoušek.

 

Uvedená opatření jsou nastavena jako s cílem minimalizovat důsledky případného šíření  koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19).Vedení PdF UP monitoruje vývoj situace a bude všechny studenty a pracovníky o případných změnách informovat.

Děkujeme za pochopení.


Alena Opletalová

vedoucí Centra celoživotního vzdělávání