Projekt SROK


„Studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)“

Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/19.0014

Cíl projektu: zkvalitnit další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ tak, aby cílová skupina lépe obstála na trhu práce a zvýšila se její konkurenceschopnost. Podaktivitou oblasti podpory je Studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Období: 1.8.2011 - 31.7.2014

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského kraje (z každého kraje minimálně 80 pracovníků):

1) Podle § 6 písm. a) vyhlášky 317/2005 Sb. se jedná o pedagogické pracovníky, kteří si:

Rozšiřují odbornou kvalifikaci tak, aby získali způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy. Pedagogové si rozšíří kvalifikaci vyučovat svůj předmět kromě původního prvního stupně i na druhém stupni, popř. na střední škole. Pedagogové si mohou vybírat z nabídky obvykle 10 programů.

2) Podle § 6 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb. se jedná o pedagogické pracovníky, kteří si:

Rozšiřují odbornou kvalifikaci tak, aby získali způsobilost vyučovat další předměty, např. si přidají k svým předmětům, na které mají kvalifikaci další předmět.

3) Podle § 6 písm. c) vyhlášky 317/2005 Sb. se jedná o pedagogické pracovníky, kteří si:

Rozšiřují odbornou kvalifikaci tak, aby získali způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení.

Profesní portfolio: V rámci klíčové aktivity č. 4 byl pro podporu účastníků inovovaných studijních programů, ale i pro širokou veřejnost připraven softwarový nástroj – Profesní portfolio. Tento nástroj sestává z několika částí: předmětové portfolio, osobní portfolio a žákovské portfolio. Součástí softwarové aplikace profesního portfolia je i uživatelská nápověda.

PROFESNÍ PORTFOLIO
KE STAŽENÍ ZDE

Inovace studijních programů: V rámci projektu bylo inovováno několik programů. Jedná se buď o získání způsobilosti vykonávat pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy (§ 6a), o získání způsobilosti vyučovat další předměty (§ 6b), o získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení (§ 6c), nebo o studium k zabezpečení logopedické péče ve školství. V rámci výše uvedených oblastí byly inovovány následující programy:

Biologie - učitelství pro SŠ
Český jazyk - učitelství pro SŠ
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Matematika - učitelství pro SŠ
Technická a informační výchova pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Informatika pro 2. stupeň ZŠ 
Matematika pro 2. stupeň ZŠ
Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ
Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
Speciální pedagogika pro učitele MŠ
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ
Speciální pedagogika pro vychovatele
Speciální pedagogika - logopedie (logopedický asistent)

 

Studijní opory: V rámci inovací výše uvedených programů byly během realizace projektu SROK připraveny nové či inovované studijní opory. Tyto studijní materiály jsou účastníkům studijních programů dostupné prostřednictvím LMS Unifor.

SEZNAM STUDIJNÍCH OPOR KE STAŽENÍ ZDE.