Politika kvality

Cílem Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci je poskytovat služby v oblasti vzdělávání takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a očekávání jejich účastníků, zákazníků a partnerů.

Mezi strategické cíle systému řízení kvality patří:

1.  Trvalým zlepšováním kvality našich služeb obhajovat parametry našich služeb a vyvíjet nové.

2. Být i nadále moderním otevřeným pracovištěm reflektujícím na aktuální potřeby současné společnosti v oblasti vzdělávání všech věkových skupin, které mají zájem se vzdělávat, rozšířit a zlepšit své pracovní kompetence.

3. Být prestižním pracovištěm s vysoce kvalifikovanými přednášejícími (odborníci, vysokoškolští profesoři i docenti). Využívat motivačních nástrojů a stimulů ke zvyšování profesionality a odbornosti pracovníků CCV PdF UP v Olomouci.

4.  Dbát na konstruktivní komunikaci uvnitř školy a nadále ji rozvíjet. Docílit otevřeného prostředí pro výměnu názorů a dosáhnout synergického efektu spolupráce.

5. Být pracovištěm pracujícím na principech strategických dokumentů České republiky, zejména pak v těchto oblastech Strategie celoživotního učení ČR (schváleno vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007, dostupné  www.msmt.cz/uploads/Strategie_CZU_schvaleno_vladou.pdf )


a)  Uznávání, prostupnost (uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení, vzájemné uznávání certifikátů a diplomů).

b)  Rovný přístup (odstraňování bariér pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami formou odstranění fyzických překážek pro pohyb osob (bezbariérové pracoviště), podporou inovativních vzdělávacích metod s využitím ICT atd., inovace vzdělávacích metod pro znevýhodněné skupiny obyvatel (např. azylanty, matky na mateřské dovolené apod.).

c) Funkční gramotnost (zaměření se na podporu těch klíčových kompetencí pedagogických pracovníků, k jejichž osvojení dříve vzdělávací systém nevedl – zejm. podpora rozvoje klíčových kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, cizích jazyků, v oblasti komunikačních kompetencí).

d) Sociální partnerství (další rozvoj partnerství a spolupráce s nevládními a neziskovými organizacemi, spolupráce s fakultními školami v oblasti praxe studentů a učitelů, spolupráce s veřejným sektorem, úřady práce apod.).

e) Stimulace poptávky (zjednodušení přístupu k dalšímu vzdělávání u sociálně slabých či znevýhodněných osob – formou e-learningu, virtuálního vzdělávání apod.).

f) Kvalita (evaluace činnosti formou sebehodnocení a externího hodnocení ze strany účastníků celoživotního vzdělávání),založení výzkumu a vývoje v oblasti metodologie a technologie celoživotního vzdělávání.

g) Poradenství (šíření inovací prostřednictvím metodické podpory vzdělavatelům, tvorbou výukových programů, studijních materiálů a pomůcek).

6. Být pracovištěm zapojeným do mezinárodní sítě poskytovatelů celoživotního vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty České republiky a Evropské unie, zejména pak s cíli ET 2020 (Education and Training 2020, http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/evropska-spoluprace-ve-vzdelavani-a-odborne-priprave), a to zejména zapojením do sítě poskytovatelů celoživotního vzdělávání v rámci zemí EU (projekt REALM, Brusel, 2012), zapojením do komunitárních programů LLP (např. Grudtvig) a prezentací výsledků činností prostřednictvím příkladů dobré praxe v rámci EU (Brusel).

7. Vytvářet a udržovat systém prezentace CCV PdF UP v Olomouci na veřejnosti a posilovat pozitivní vnímání veřejností. Zvýraznit prestiž CCV PdF UP v Olomouci v rámci poskytování jedné z forem vzdělávání – celoživotního vzdělávání, včetně prezentací úspěšných výsledků v oblasti pedagogické, projektové, dotační a společenské.

8. Vytvářet optimální strukturu vzdělávací nabídky tak, aby účastníci celoživotního vzdělávání byli připraveni na výkon dané pozice, pro jejíž další vzdělávání se v rámci programů celoživotního vzdělávání rozhodli.

9. Uplatňovat nové, cenné poznatky a inovační přístupy ke vzdělávání ve výuce programů celoživotního vzdělávání.

10. Sledovat změny v legislativních požadavcích na odborné kompetence absolventů programů celoživotního vzdělávání a průběžně je implementovat do nabídky vzdělávání.

11. Zvyšovat motivaci účastníků programů celoživotního vzdělávání k dalšímu vzdělávání (např. motivačními akcemi v podobě částečné úhrady nákladů apod.).

12. Reagovat na podněty a připomínky účastníků s cílem včas řešit případné problémy.

13. Vytvářet příznivé sociální klima při komunikaci a jednání se stávajícími účastníky, ale i potenciálními účastníky.

14. Udržet vysokou úroveň materiálně technického vybavení prostor a učeben, v rámci kterých probíhá výuka programů celoživotního vzdělávání.

15. Udržet vyrovnané hospodaření CCV PdF UP v Olomouci a získávat další zdroje financování prostřednictvím projektů.

Trvale udržovat a zlepšovat efektivnost a účinnost certifikovaného systému řízení kvality.

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci
představitelka vedení pro kvalitu