Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním zájemcům i institucím, které nabídka programů CŽV zaujala.

CCV PdF UP v Olomouci navazuje na bohatou historii přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále rozvíjí po profesní stránce v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů.

Pedagogická fakulta prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání nabízí různé vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně jako programy celoživotního vzdělávání. Rozsah kurzů a programů, které nabízí Centrum reflektuje potřeby a požadavky dalšího vzdělávání stávajících učitelů a výuky praxe v regionu střední Moravy. Pracovníci poskytují rady a jsou k dispozici při výběru programů, kurzů a rekvalifikací.

Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP v Olomouci a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu.

Sestavování a realizace projektů probíhá při respektování a uplatňování těchto zásad:

 1. Vyhovět pokud možno vždy všem přáním potenciálních zákazníků nebo partnerů.
 2. Sepětí s realitou života a s pedagogickou praxí.
 3. Odbornost lektorů je zcela samozřejmá a vysoká - lektory jsou vysokoškolští učitelé nebo řídící pracovníci s dlouholetou praxí.
 4. Maximální efektivnost vyučovacího procesu.
 5. Maximální ekonomická efektivita pro účastníky vzdělávacích programů.
 6. Realizace vzdělávacích programů v místě bydliště nebo působiště většího počtu zájemců (nad 20 zájemců). Celkové náklady jednotlivého účastníka daného vzdělávacího programu jsou v tomto případě nižší než při realizaci téhož programu v sídle PdF UP v Olomouci.
 7. Konstrukce vzdělávacích programů a projektů dle zadání a požadavků zadavatele sloučením příslušných modulů a krátkodobých akcí do jednotlivých projektů.
 8. Tvorba nebo podíl na tvorbě vzdělávacích projektů dle požadavků jednotlivých škol, vzdělávacích institucí nebo partnerů.
 9. Poskytování konzultačních služeb v oblasti tvorby vzdělávacích programů zdarma (na základě předloženého zadání) včetně konstrukce ekonomických rozvah.


Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci se realizuje celoživotní vzdělávání občanů jako studium za finanční úhradupodle zákona č. 111/1998 Sb., § 60.

Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Nabídka celoživotního vzdělávání obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
 • studium v oblasti pedagogických věd,
 • studium k rozšíření odborné kvalifikace,
 
2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
3studium k prohlubování odborné kvalifikace

ad. 1)
Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace.


Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Tímto studiem absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty.

Studium je v rozsahu 1 – 3 roky.

ad. 2)
Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté.

ad. 3)
Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium.

Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle § 29 zákona č. 563/2004 Sb.

Na základě všech předchozích studijních programů lze sestavit zcela dle požadavků skupiny uchazečů individuální nabídku vzdělávacího programu i v místě působiště zákazníka.

Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotuna PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušekna základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu.

 

Odbor kariérového poradenství

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP je členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., více na www.aivd.cz/clenove.


Kariérní poradce pro oblasti:

 • pedagogických věd,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
 • studií k zabezpečení logopedické péče ve školství,
 • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

Mgr. Martin Ivanovský 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

 • k získání způsobilosti vyučovat další předměty,
 • k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení,
 • studií ke splnění kvalifikačních předpokladů.

PaedDr. Irena Smetanová 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

 • kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání).

PhDr. Jana Vítková 
Centrum celoživotního vzdělávání 
tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz

 

Dokumenty pro kariérní poradce:

Europass


Modul: Seznam podstránek
Modul: Seznam podstránek
Modul: Seznam podstránek