Význam certifikace ISO 9001

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci získalo mezinárodní certifikát kvality ISO 9001.

Snahou každé instituce je uspět v náročných tržních podmínkách. Stále více se skloňuje slovo „kvalita“ a zájem o kvalitní služby a produkty roste. Tento trend se ještě umocnil vstupem České republiky do Evropské unie. Právě kvalita se stala konkurenčním nástrojem i v oblasti poskytování vzdělání. Normy ISO 9001 jsou celosvětově uznávaným standardem v oblasti služeb a se vzrůstající snahou vzdělávacích institucí o úspěšné vedení, fungování a řízení jasným a systematickým způsobem pronikly postupem času i do této sféry. Vedení Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) hledalo cestu, jak své služby ještě zlepšit, a proto se rozhodlo pro implementaci požadavků na kvalitní systém řízení v podobě normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Zavedení normy ČSN EN ISO 9001:2009 představovalo pro Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci přínos především v tom, že byly podrobně zmapovány jednotlivé procesy, byl popsán systém managementu kvality včetně zdokumentování vzájemné působících vzdělávacích a podpůrných procesů. Samotný proces certifikace je stvrzením, že daná organizace má zavedený systém managementu kvality v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro kvalitní řízení, je schopna garantovat kvalitu svých služeb, plnit požadavky svých zákazníků, právních a dalších předpisů.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci se na certifikaci podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 připravovalo od poloviny roku 2012 a úspěšně jí prošlo v lednu 2013. Certifikát byl získán po auditu u prestižního certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o., která je součástí mezinárodní skupiny TÜV SÜD Group. Tato organizace, která byla založena v Mnichově před 140 lety a která má dnes více než 600 poboček po celém světě, je celosvětovým vedoucím subjektem v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb. Získaný certifikát je dokladem o úspěšném absolvování celého certifikačního procesu. Deklaruje, že jeho držitel umí udržet své služby na potřebné úrovni, s garancí realizace v maximální kvalitě, s vysokou spolehlivostí a velkou mírou komplexnosti.

Předmětem certifikace Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci jsou: vzdělávání, poskytování vzdělávání (vzdělávací programy, kurzy, rekvalifikace, workshopy, semináře, e-learning), poradenská činnost.

V roce 2018 získalo Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v rámci certifikačního auditu certifikaci systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016.

Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016 je potvrzení vysoké úrovně služeb, které Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP dlouhodobě nabízí, a je důležitým předpokladem pro jeho další úspěšnou činnost.

Hlavní přínos v implementaci normy ČSN EN ISO 9001:2016 je spatřován v transparentnosti procesů, kladení důrazu na neustálé zlepšování, zvýšení spokojenosti účastníků vzdělávání a participujících organizací, zvýšení prestiže na trhu a posílení důvěryhodnosti.

Výhody, které vidíme ze získání certifikace ČSN EN ISO 9001:2016:

  • garantuje stálost vzdělávacího procesu, a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání,
  • posiluje důvěryhodnost,
  • umožňuje pružně reagovat na změny požadavků a potřeb účastníků vzdělávání,
  • umožňuje uspokojit nejrůznější požadavky účastníků vzdělávání,
  • vede ke zvyšování spokojenosti účastníků vzdělávání,
  • představuje závazek k plnění zákonných požadavků a dalšímu zlepšování efektivnosti systému kvality, a tím i systému řízení,
  • zvýhodňuje Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v konkurenci na vzdělávacím trhu.