Projekt BOV


“Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání"

Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/45.0035

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je dosáhnout výrazné inovace v oblasti terciárního vzdělávání intenzivní přípravou lidských zdrojů na badatelsky orientovanou výuku technických a přírodních věd. Dojde tak k faktickému propojení s výzkumnou a vývojovou činností. Absolventi na jakémkoli stupni vzdělávání tak budou flexibilnějšími a kreativnějšími a jako takoví se uplatní ve znalostní ekonomice.

Dílčím cílem je především důsledná a systematická příprava akademických pracovníků, studentů i jiných zájemců o vědecko-výzkumnou práci pro vzdělávací aktivity zaměřené na badatelsky orientovanou výuku přírodovědných a technických oborů. V rámci projektu se tak mj. vytvoří zázemí pro organizaci souboru činností, které povedou k dosažení stanovených cílů (cykly letních škol, kurzy, workshopy, učební texty apod.). Dosažení hlavního cíle bude také prostřednictvím neodmyslitelné spolupráce se zahraničními odborníky z oblasti popularizace vědy. Tito přinesou příklady nejlepší praxi a světově uznávané metody (např. IBSE).

Aktivity projektu budou dále zaměřeny na učitele a realizátory neformálního vzdělávání, u nichž je dílčím cílem projektu vytvoření AV materiálů v různých podobách, které budou tvořit další obsah stávající e-platformy pro popularizaci. Nejenom AV materiály, ale i vytvořené a inovativní tzv. "vědecké kufry" budou realizátorům napomáhat při výjezdech popularizátorů do škol.

Aby bylo dosaženo hlavního cíle projektu, je nutné uspořádat tzv. Veletrhy nápadů učitelů technických a přírodních věd. Tímto dílčím cílem je u učitelů a akademiků dosáhnout znalosti o aktuální poptávce z praxe a nových trendech ve vědě a výzkumu. Tomu napomáhá i v projektové žádosti deklarované partnerství univerzity s různými institucemi participujícími na vzdělávání.

V neposlední řadě je dílčím cílem projektu i posílit komunikační kompetencí akademických, pedagogických pracovníků a studentů k podpoře zájmu žáků se senzorickým postižením o přírodní a technické vědy.

Období: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015

Cílová skupina: V rámci projektu budou podpořeny a zapojeny tyto cílové skupiny:

1. Akademičtí a ostatní odborní pracovníci UP (zejména pracovníci oddělení VaV a další zaměstnanci UP, kteří v rámci své pracovní náplně přicházejí do styku s informacemi spjatými s vědecko-výzkumnými aktivitami UP).

Velikost cílové skupiny: 90 zaměstnanců.

2. Studenti Bc., Mgr. a Ph.D. programů studující především na fakultách přírodovědecké, pedagogické, lékařské a tělesné kultury UP se zájmem o vědecko-výzkumné aktivity, včetně jejich popularizace.

Velikost cílové skupiny: 500 studentů.

3. Zájemci o vědecko-výzkumnou práci, v této cílové skupině se jedná o žáky a studenty ZŠ, SŠ a VOŠ se zájmem o odbornou činnost v oblasti vědy a výzkumu primárně ze škol, které jsou zapojeny do projektu z výzvy č. 44 oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a s kterými budou uzavřeny smlouvy o partnerství.

Paralelně budou ale po všech kanálech oslovováni i další zájemci o vědeckovýzkumnou práci z Olomouckého kraje a krajů sousedních.

Velikost cílové skupiny: 550 žáků a studentů všech typů škol 4.Pedagogičtí pracovníci základních a středních škol se zájmem o zvýšení kompetencí v oblasti aplikace nejnovějších poznatků VaV do výuky. Jedná se především o školské instituce působící na území Olomouckého kraje, které jsou zapojeny do projektu z výzvy č. 44 oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a s kterými jsou uzavřeny smlouvy o partnerství.

Velikost cílové skupiny: 600 pedagogických pracovníků škol.