Cyklus letních kempů pro nadanou mládež


Cíl projektu: Cyklus letních kempů je určen nadaným žákům od 11 do 20 let s cílem posílit zájem a motivaci pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů. Jsou orientovány na přírodovědné, technické, společenskovědní, jazykové, uměnovědní, IT vzdělávací aktivity. Letní kempy vedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností nadaných žáků a podporují vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s cílem rozvíjet nadání prostřednictvím dílčích aktivit kempů.


Cíl a přínos projektu:  

Hlavním cílem projektu Cyklus letních kempů pro nadanou mládež je podpora zvyšování kvality a rozšiřování péče o kognitivně nadané žáky v přírodovědných, společenskovědních, uměnovědných, technologických a jazykových vzdělávacích oblastech a oborech, které budou klást důraz na jejich tvůrčí činnost, odborný růst, spolupráci a rozvoj komunikačních dovedností a dále rozvíjet kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, a mnoho dalších. Cílem projektu je vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit formou cyklu letních kempů pro nadanou mládež ve věku od 11 do 20 let, které posílí zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů. Mezi další cíle projektu patří všestranné využití personálního a materiálního zázemí Pedagogické fakulty v Olomouci (PdF UP) coby vysoké školy  a propojení s praxí pro rozvoj zájmového vzdělávání nadaných žáků. Součástí cyklu letních kempů pro nadanou mládež jsou i exkurze.


Přínos projektu spočívá v komplexu vzdělávacích aktivit nabízených mimo školní vyučování s širokým spektrem oblastí. Dalším přínosem je možnost vyzkoušet si studium na vysoké škole, být v úzkém kontaktu se zkušenými akademiky, setkat se s významnými osobnostmi a naplno využít materiálních prostředků, které má Pedagogická fakulta UP v Olomouci k dispozici. Pro cílovou skupinu bude přínosná spolupráce se stejně nadanými žáky, kteří mají o daná témata zájem.

 
Cílová skupina: žáci od 11 do 20 let


Tento projekt byl podpořen MŠMT v rámci těchto programů:

„Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo:   0033/7/NAD/2022, vyhlášené MŠMT ČR, č. j. MSMT-27339/2021-3.

„Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo:   0030/7/NAD/2021, vyhlášené MŠMT ČR, č. j. MSMT-43110/2020-2.

„Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo: 0032/7/NAD/2020, vyhlášené MŠMT ČR, č. j. MSMT-29731/2019-2.

 

 Více informací o náplni jednotlivých kempů pro rok 2022 najdete ZDE.