In Time - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství

Formování a rozvoj zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví u mladých dospělých (studentů vysokých škol).

Projekt:                       50/20/PPZ

Projektová výzva:       Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020

Priorita a aktivita:       Zvyšování zdravotní gramotnosti

Edukace zaměřená na: zvýšení informovanosti mladých dospělých týkající se reprodukčního zdraví se zaměřením na včasné rodičovství

Poskytovatel:              Ministerstvo zdravotnictví ČR


Řešitel:                        doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. (PdF UP v Olomouci)

Spoluřešitel:                doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D. (PdF UP v Olomouci)

Odborná garance:      prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. (Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc)

 

Realizační tým:          PaedDr. Marie Chrásková, Ph.D. (PdF UP v Olomouci), Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D. (Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc), Mgr. Magda Pilková (Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc), PhDr. Jitka Slaná Reissmannová (PdF MU, Brno), PhDr. Tereza Sofková, Ph.D. (PdF UP v Olomouci), Ph.D., MUDr. Jan Vodička (Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc)

Administrace:             Mgr. Dana Jurková

                                    PhDr. Jana Vítková

Cílem předkládaného projektu „In Time“ je formovat a rozvíjet úroveň zdravotní gramotnosti mladých dospělých, konkrétně vysokoškolských studentů do 26 let, v oblasti reprodukčního zdraví, prioritně s akcentem na motivaci a edukaci v přístupu k mateřství a rodičovství zodpovědně, erudovaně, plánovaně, připraveně a hlavně včas (tzv. In Time) z hlediska bio-psycho-sociálních souvislostí.

Projekt vychází ze skutečnosti, že vysokoškolsky vzdělaní lidé odkládají mateřství a rodičovství častěji do vyšších věkových kategorií oproti jiným populačním skupinám, což sebou nese možná zdravotní (biologická) i psychosociální rizika. Zdravotní gramotnost bude u cílové skupiny (primární i sekundární) rozvíjena od úrovně funkční až po nejvyšší možnou, tzv. kritickou úroveň zdravotní gramotnosti. Nástroje, kterými bude stanoveného cíle dosaženo jsou/budou konstruovány ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky a s vhodnou didaktickou transformací obsahu na bázi aktivizačních metod.

Idea projektu je také spjata se skutečností, že současná dospívající a mladá generace je sice vzdělávána v oblasti reprodukčního zdraví a sexuální výchovy, a to zejména v základním vzdělávání na 2. stupni ZŠ (vzdělávací obor Výchova ke zdraví), avšak témata k včasnému rodičovství v kurikulárních dokumentech i edukační realitě absentují (dominantně se řeší témata k prevenci předčasného těhotenství, antikoncepce a STD). 

Inovativně tak v tomto projektu bude vytvořen vzdělávací program – workshop In Time a několik druhů inovativních edukačních materiálů – vzdělávacích zdrojů (odborná publikace, sada edukačních karet, sada pracovních listů, sada eduklipů, sada powerpointových prezentací, edukační leták a www stránky projektu), které aktivní formou napomohou formování a rozvoji zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví a zejména možných výhod včasného mateřství a rodičovství a možných rizik odkládaného (pozdního) mateřství a rodičovství. Cílová skupina bude motivována k tzv. zodpovědnému a erudovanému rozhodování. Prioritně budou řešena např. tato témata: plánování rodičovství, výhody včasného rodičovství z bio-psycho-sociálního aspektu, rizika pozdního/odkládaného těhotenství – chromozomální aberace, pregestační a gestační diabetes, hypertenze a její komplikace, preeklampsie, myomy, intrauterinní růstová restrikce, předčasný porod, porod císařským řezem atp. Specificky bude pozornost věnována problematice neplodnosti, IVF a dárcovství spermií a ovocytů. Zahrnut bude i pohled psycho-sociální – péče o dítě a výchova dítěte „staršími“ rodiči. V základu pak příprava na péči o dítě – využití simulátoru Real Care Baby.   

Projekt je v souladu se strategickými dokumenty Zdraví 2020 a akčním plánem 12 – Rozvoj zdravotní gramotnosti na období 2015-2020 či dalšími dokumenty v gesci WHO a MZ.