Jak na … hudební výchovu bez bariér

Kurz je zaměřen na seznámení s novým pojetím osvojování si hudebních dovedností jak pedagogů, tak posléze jejich svěřenců (dětí, žáků i studentů). V kurzu budou představeny takové metody a formy práce ve výchovně-vzdělávacím procesu, které u dětí, žáků i studentů rozvíjejí kreativitu, smysl pro hudbu a přirozeným způsobem je formují v oblasti estetična. Pozornost bude věnována také nejčastějším bariérám, s nimiž se pedagogové v rámci výuky hudební výchovy setkávají, a bude nastíněn způsob překonávání těchto bariér. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.Termín realizace
14. 3. 2024 Jak na … hudební výchovu bez bariér (pro MŠ)

 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10