Jak na … práci s PLPP/IVP

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků se specifiky práce s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními. Účastníci budou seznámeni nejen s legislativním vymezením problematiky, ale především budou po absolvování kurzu schopni kvalitně zpracovat plán pedagogické podpory či individuální vzdělávací plán, čím značně zvýší své profesní kompetence a přispějí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu dětí, žáků či studentů vlastní školy. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu. Termín realizace
Bude upřesněn.


 
Hodinová dotace
4 hodiny

 
Cílová skupina
pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ

 
Počet účastníků
10