Podmínky paralelního studia

Paralelní studium:

1. Je nabízeno uchazečům o bakalářské a magisterské akreditované studijní obory na PdF UP v Olomouci v případě velkého zájmu o některé studijní obory v závislosti na rozhodnutí vedení fakulty.

2. Uskutečňuje se jako placené prezenční nebo kombinované studium (studium realizované kombinací prezenční a distanční formy) v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. Při rozložení úhrady základního poplatku za rok studia na 2 splátky se celkový poplatek na rok studia zvyšuje o 15 %.

4. Úspěšnému absolventovi paralelního studia může být uznáno při přestupu z paralelního studia do příslušného standardního studia v akreditovaném ba­kalářském nebo magisterském studijním oboru získání nejvýše 60 % kreditů akreditovaného studijního oboru (viz ustanovení § 60 zákona) v případě, že splní všechny podmínky pro přijetí do studia v příslušném standardním akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním oboru. Studium dokončí jako student PdF UP v Olomouci dle zákona ziskem odpovídajícího vysokoškolského titulu.

5. V souladu s touto skutečností jsou upraveny i studijní plány.

6. Účastník paralelního studia – programu CŽV – není v souladu s ustanovením § 60 zákona studentem vysoké školy, ale účastníkem programu CŽV se všemi důsledky, které z toho plynou – např. je povinen respektovat všechny prováděcí normy UP v Olomouci a PdF UP v Olomouci, jimiž se řídí realizace programů CŽV na PdF UP v Olomouci.

Odborná kvalifikace získaná s využitím paralelního studia je identická s odbornou kvalifikací získanou studiem výhradně v akreditovaném studijním oboru (bez využití paralelního studia).


Poplatek za studium se hradí:

1. v bakalářských studijních oborech za první 2 roky studia – 3. rok studia není zpoplatněn, v navazujících dvouletých magisterských studijních oborech za 1. rok studia – 2. rok studia není zpoplatněn;

2. v pětiletých (tzv. „dlouhých“) magisterských studijních oborech za první 3 roky studia – 4. a 5. rok studia není zpoplatněn.

Paralelní studium je součástí akreditovaných bakalářských i magisterských studijních oborů (studia vedoucího k získání vysokoškolské odborné kvalifikace – diplomu). Je určeno a nabízeno osobám, které splní podmínky přijímací zkoušky, ale nejsou přijati ke studiu, protože byla dána přednost jiným uchazečům. Podmínkou přijetí k paralelnímu studiu je doručení dokladu o úhradě poplatku za studium.

Je stanoveno, že doklad o úhradě poplatku za studium musí být odeslán tak, aby jej Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci obdrželo nejpozději v polovině srpna daného roku.

Zápisy ke studiu do prvních ročníků paralelních studií se uskuteční pravděpodobně v polovině září daného roku. Termíny stanoví a bude upřesňovat Studijní oddělení PdF UP v Olomouci. Veškeré počáteční organizační záležitosti, které souvisejí s paralelním studiem, řeší Centrum celoživotního vzdělávání na PdF UP v Olomouci (viz elektronická úřední deska CCV PdF UP – oddíl "Kontakty").

 

Studijní stránku paralelních studií vyřizuje: Mgr. Libuše Lysáková, tel: 585 635 010.

Ekonomickou stránku paralelních studií vyřizuje: PhDr. Jana Vítková, tel: 585 635 146.