Pravidla naplňování Usnesení Vlády ČR přijatého 23. 4. 2020 s platností od 27. 4. 2020 

Na základě Usnesení Vlády České republiky č. 456/2020 o přijetí krizových opatření vydává děkanka PdF UP v Olomouci následující pravidla:

Od 27. 4. 2020 je umožněna osobní přítomnost v prostorách fakulty studentům všech ročníků, a to pouze z důvodu:

 • konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob
 • laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci
  závěrečných prací v rámci studia za přítomnosti nejvýše 5 osob
 • klinické a praktické výuky a praxe.

ostatní hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to až do odvolání.

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, a to pouze při splnění následujících podmínek:

1. Povolených aktivit  se mohou zúčastnit jen osoby, které v daném čase nemají nařízeno karanténní opatření, osoby bez projevů virového infekčního onemocnění, (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.). Tuto skutečnost doloží vyučujícímu čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz příloha. V případě pochybností, nebo i jako součást registrace studentů před začátkem aktivity, je možné použít bezdotykového měření teploty.

 

2. Všechny osoby, které se účastní těchto aktivit, mají povinnost mít po celou dobu fyzické přítomnosti v prostorách fakulty kryty ústa i nos ústní rouškou. Roušky se 
po dobu přítomnosti v prostorách fakulty nesmí dotýkat.

 

3. Během přítomnosti v prostorách fakulty je nutné vyvarovat se veškerých fyzických kontaktů včetně podávání rukou.

 

4. Přítomnost v rámci všech zmíněných aktivit musí být předem dohodnuta s konkrétním vyučujícím elektronickou formou (prostřednictvím e-mailu). Dostavit do prostor fakulty se student může až po potvrzení ze strany vyučujícího, které obsahuje konkrétní čas a místo setkání. Mimo dohodnutý čas a místo setkání je studentovi přísně zakázáno pobývat v prostorách fakulty.

 

5. Student je povinen dodržovat následující pravidla pohybu po budově:

 

 • Student vchází hlavním vchodem a nejkratší cestou pokračuje k dohodnutému místu setkání s vyučujícím.
 • Přede dveřmi místnosti vyčká na vyzvání vyučujícího ke vstupu do místnosti.
 • Před vstupem do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou
  a vyučujícímu předá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz příloha.
 • Studentům je přísně zakázáno se sdružovat a vytvářet malé skupiny
  na chodbách. V případě přítomnosti více osob na chodbách je nutné dodržovat rozestupy min. 2 metry.
 • Ve všech prostorách fakulty smí student používat pouze k tomu vyhrazené
  a označené toalety.
 • V případě zkoušky budou pro volbu otázek použity kartičky s číslem nebo zněním otázky, které si student ponechá po celou dobu zkoušky, tj. nepředává ji zkoušejícím a při odchodu ji odhodí do odpadkového koše.
 • Studenti používají během přípravy k psaní poznámek vlastní psací potřeby, papír s poznámkami student po použití před odchodem z místnosti odhodí
  do odpadkového koše.
 • Po skončení příslušné aktivity je student povinen okamžitě opustit prostory fakulty.

 

 prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v.r.
             děkanka PdF UP Olomouc


 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ - ke stažení ZDE.