Podávání přihlášek do programů celoživotního vzdělávání
pro a.r. 2023 / 2024

Termín pro podávání přihlášek na akademický rok 2023/2024 bude upřesněn během ledna 2024.

Odkaz na přihlášku zde: https://prihlaska.upol.cz/prihlaska/info.xhtml

Napřed je potřeba se zaregistrovat. Nechoďte na katalog studijních programů. Po přihlášení se Vám nabídne výběr programů.
Smlouvu o přijetí do programu CŽV obdržíte koncem května.

Podávání přihlášek na obory Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ a Pedagogické studium pro vychovatele bylo z kapacitních důvodů uzavřeno.


V případě dotazů prosím kontaktujte naši studijní referentku dr. Smetanovou - irena.smetanova@upol.cz, 585 635 147.
Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání nekonají (pouze u programů anglického jazyka). Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání.

Poštou prosím zašlete:

  • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi elektronické přihlášky,
  • strukturovaný životopis,
  • ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,
  • potvrzení o úhradě administrativního poplatku za úkony spojenými s přijímacím řízením ve výši 300,- Kč,
  • zájemci o program Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence dodají: potvrzení o logopedickém vyšetření od klinického logopeda nebo od speciálního pedagoga – logopeda ze Speciálně-pedagogického centra.
  • veškeré dokumenty se zasílají výhradně poštou na tuto adresu: Centrum celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc.

Prosím o urychlené zaslání. V případě pozdního zaslání uvedených dokumentů se vystavujete riziku, že nebudete do programu zařazeni, jelikož je každý program kapacitně omezen, a bude dána přednost uchazečům, kteří zaslali všechny uvedené dokumenty před Vámi.

Poznámka: programy celoživotního vzdělávání jsou realizovány podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb.

Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na pracovníky odboru kariérového poradenství PdF UP – více zde: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/odbor-karieroveho-poradenstvi/, nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám však může poskytnout pouze MŠMT ČR. V případě nejasností se můžete obrátit na kontaktní email - posta@msmt.cz. Pokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.

Administrativní poplatek:

  • Banka: Komerční banka, a.s. Olomouc
  • Účet: 19-1096330227
  • Kód banky: 0100
  • Variabilní symbol: viz elektronická přihláška - bez uvedeného čísla nebude platba akceptována

V případě nenastoupení ke studiu se poplatek nevrací.

Studenti prezenčního studia PdF UP se ke studiu k rozšíření odborné kvalifikace mohou přihlásit v akademickém roce, aby toto studium ukončili nejdříve současně s absolvováním magisterského studia (dále viz informace v oddíle "Dokumenty a normy" - Souběh studia v programu celoživotního vzdělávání se studiem v akreditovaném studijním oboru).

V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, složenku k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace. Zápis do 1. ročníků proběhne poslední srpnový týden. Výuka bude začínat od září 2021.