Podávání přihlášek do programů celoživotního vzdělávání pro a.r. 2020 / 2021

Přihlášky na akademický rok 2021/2022 jsou aktivní od 1. 12. 2020 do 31. 3. 2021, a to na tomto odkaze  www.prihlaska.upol.cz

Podávání přihlášek na akademický rok 2021/22 je prodlouženo do 30.6.2021 (dle kapacitních možností), kromě programu CŽV Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, který je již kapacitně naplněn. Všichni, kteří zaslali přihlášku, obdrží Smlouvu o účasti v programu CŽV do konce května 2021. 


V případě dotazů prosím kontaktujte naši studijní referentku dr. Smetanovou - irena.smetanova@upol.cz, 585 635 147.
Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání nekonají (pouze u programů anglického jazyka). Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání.

Poštou prosím  zašlete:

 • strukturovaný životopis
 • ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání,
 • potvrzení o úhradě administrativního poplatku za úkony spojenými s přijímacím řízením ve výši 300,- Kč,
 • vytištěnou a podepsanou zkrácenou verzi elektronické přihlášky,
 • zájemci o program logopedického asistenta dodají: zprávu z foniatrického vyšetření ne starší tří měsíců (nikoliv ORL),
 • termín podávání přihlášek do naplnění kapacity programu
 • veškeré dokumenty se zasílají výhradně poštou na tuto adresu: Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc.


Prosím o urychlené zaslání. V případě pozdního zaslání uvedených dokumentů se vystavujete riziku, že nebudete do programu zařazeni, jelikož je každý program kapacitně omezen, a bude dána přednost uchazečům, kteří zaslali všechny uvedené dokumenty před Vámi.

Poznámka: programy celoživotního vzdělávání jsou realizovány podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 333/2012 Sb.

Pokud se hlásíte do programů celoživotního vzdělání s cílem získat uvedenou kvalifikaci, je potřeba splňovat podmínky pro přijetí, či je splnit v průběhu studia. Pokud si nejste jisti, zda tyto podmínky splňujete, můžete se obrátit s žádostí o doporučení na pracovníky odboru kariérového poradenství PdF UP – více zde: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/odbor-karieroveho-poradenstvi/, nemáme však přímou zodpovědnost za výklad zákona a posouzení kvalifikace. Závazný výklad uvedených zákonů Vám však může poskytnout pouze MŠMT ČR. V případě nejasností se můžete obrátit na kontaktní email - posta@msmt.cz. Pokud nesplňujete podmínky pro přijetí do konkrétního programu, uvedenou kvalifikaci účastí v celoživotním vzdělávání nezískáte.

Administrativní poplatek:

 • Banka: Komerční banka, a.s. Olomouc
 • Účet: 19-1096330227
 • Kód banky: 0100
 • Variabilní symbol: viz elektronická přihláška - bez uvedeného čísla nebude platba akceptována

V případě nenastoupení ke studiu se poplatek nevrací.

Studenti prezenčního studia PdF UP se ke studiu k rozšíření odborné kvalifikace mohou přihlásit v akademickém roce, aby toto studium ukončili nejdříve současně s absolvováním magisterského studia (dále viz informace v oddíle "Dokumenty a normy" - Souběh studia v programu celoživotního vzdělávání se studiem v akreditovaném studijním oboru).

V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, složenku k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace. Zápis do 1. ročníků proběhne poslední srpnový týden. Výuka bude začínat od září 2021.