Programy

Řazení programů CŽV je provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2-3 Studium v oblasti pedagog. a speciálněpedagog. věd a pedagogiky (ped. minimum)


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích
Cena
Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)
1. rok
2. rok
3. rok
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
(Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů) (číslo programu D2PD01)
2
11 38013 620
x
2.Pedagogické studium učitelů odborného výcviku
(číslo programu D2PD02)
1,5
15 300x
x
3.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
(číslo programu D2PD03)
1,5
16 150x
x
4.Pedagogické studium pro vychovatele
(číslo programu D2PD04)
1,5
14 810x
x
5.Pedagogické studium pro pedagoga volného času
(číslo programu D2PD05)
1,5
14 810x
x
6.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy
(číslo programu D2PD06)
1,5
15 300x
x
7.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy
(číslo programu D2PD07)
1,5
15 300x
x
8.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů
(číslo programu D2PD08)
1,5
15 300x
x
9.Studium pro asistenty pedagoga
(číslo programu D2PD09)
19 400
xx
10.Speciální pedagogika
rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD10)
39 87013 0809 370
11.Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuvýklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD12)
210 52011 790x
12.Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD13)
210 52011 790x
13.Speciální pedagogika pro vychovatele
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD14)
211 64012 600x
14.Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta
Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61
(číslo programu D2PD15)
2,514 00015 57012 750

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocíchCena
Studium pedagogiky (§ 3)1. rok2. rok3. rok
1.

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

POUZE PRO ABSOLVENTY PdF UP V OLOMOUCI

(číslo programu D2PD16)

111 520xx


§ 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace


Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy § 6 odst. 1) písm. a)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Biologie - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD18)

(rozšíření kvalifikace z PŘ pro 2. st. ZŠ)

2

16 550

7 170

x

2.

Český jazyk - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD19)

(rozšíření kvalifikace z ČJ pro 2. st. ZŠ)

1

21 220

x

x

3.

Hudební výchova - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD20)

(rozšíření kvalifikace z HV pro 2. st. ZŠ)

2

10 070

15 370

x

4.

Matematika - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD21)

(rozšíření kvalifikace z MAT pro 2. st. ZŠ)

1

18 020

x

x

5.

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD22)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 1. st. ZŠ)
pozn. program byl v 06/2014 inovován

2

12 390

12 310

x

6.

Německý jazyk - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD23)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 2. st. ZŠ)

1

18 740

x

x

7.

Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
(číslo programu D2PD24)

(rozšíření kvalifikace z OV pro 2. st. ZŠ)

1

18 510

x

x

8.

Technická a informační výchova pro SŠ 
(číslo programu D2PD25)

(rozšíření kvalifikace z INFO pro 2. st. ZŠ)
117 980xx
9.

Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD26)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
210 74015 480x
10.

Dějepis - učitelství pro SŠ

(číslo programu D2PD27)

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ)

118 340xx
11.

Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD28)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
210 56015 210x
12.

Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD29)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
212 84013 290x
13.

Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD30)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
213 09016 680x
14.

Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD31)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
215 16017 930x
15.

Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD32)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
211 77016 540x
16.

Učitelství pro MŠ

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky MŠ ZDE
(číslo programu D2PD33)

210 21013 820x
17.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD34)

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky 1. st. ZŠ ZDE

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ a SŠ, rozšíření kvalifikace pro absolventystudijního oboru speciální pedagogika, pedagogika a oborů zaměřených na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času)

311 92012 90017 550

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vyučovat další předměty § 6 odst. 1) písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ 
(číslo programu D2PD35)

2

12 960

18 910

x

2.

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD37)

2

12 840

13 290

x

3.

Informatika pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD38)

2

15 160

17 930

x

4.

Informatika pro SŠ - v procesu akreditace
(Studium k rozšíření odborné kvalifikace, Získání způsobilosti vyučovat další předměty)

2

14 710

17 480

x

5.

Matematika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD39)

2

11 770

16 540

x

6.

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD40)

2

12 390

12 310

x

7.

Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD41)

2

10 560

15 210

x

8.

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD42)

210 74015 480x

9.

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD43)

2

13 090

16 680

x

10.

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD44)

29 18014 850x
11.

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD45)

211 88014 180x



§ 6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace


Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga § 6a odst. 1 písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Speciální pedagog

rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE

(číslo programu D2PD47)

3

9 780

11 300

14 780


§ 6b Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka


Doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Délka v
rocích

Cena

Doplňující didaktické studium příslušného jazyka § 6b

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Doplňující didaktické studium německého jazyka

(číslo programu D2PD48)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr

6 000

x

x

2.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

(číslo programu D2PD49)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr

6 000

x

x


§ 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium k výkonu specializovaných činností § 9

1. rok

2. rok

3. rok

1.


Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením (Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením)

(číslo programu D2PD50)

2

11 610

12 950

x

2.

Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy

(číslo programu D2PD52)

2

10 620

15 290

x

3.

Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie

(číslo programu D2PD53)

2

15 760

17 750

x


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium pro výchovné poradce § 8

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro výchovné poradce

(číslo programu D2PD54)

2

10 850

15 230

x


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky § 7

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

(číslo programu D2PD55)

2

13 870

16 410

x


§ 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání


Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání

Délka v
rocích

Cena

Průběžné vzdělávání § 10 a programy k prohlubování znalostí

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Sbormistrovství

(číslo programu D2PD56)

212 36015 040x
2.

Muzejní a galerijní pedagogika

(číslo programu D2PD57)

212 13015 390x
3.

Logopedický asistent (studium k zabezpečení logoped. péče ve školství)

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61

(číslo programu D2PD59)

od a.r. 2015/2016 je tento program nahrazen programem Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta

2,514 00015 57012 750
4.

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

(číslo programu D2PD60)

14 950xx
5.Canisterapeutický výcvik
záznam z vysílání Českého rozhlasu Olomouc na téma Canisterapie ZDE

(číslo programu D2PD61)

19 090xx
6.

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD62)


29 18014 850x