Programy

Řazení programů CŽV je provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2-3 Studium v oblasti pedagog. a speciálněpedagog. věd a pedagogiky (ped. minimum)


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích
Cena
Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)
1. rok
2. rok
3. rok
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
(Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů) (číslo programu D2PD01)
2
11 38013 620
x
2.Pedagogické studium učitelů odborného výcviku
(číslo programu D2PD02)
1,5
15 300x
x
3.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
(číslo programu D2PD03)
1,5
16 150x
x
4.Pedagogické studium pro vychovatele
(číslo programu D2PD04)
1,5
14 810x
x
5.Pedagogické studium pro pedagoga volného času
(číslo programu D2PD05)
1,5
14 810x
x
6.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy
(číslo programu D2PD06)
1,5
15 300x
x
7.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy
(číslo programu D2PD07)
1,5
15 300x
x
8.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů
(číslo programu D2PD08)
1,5
15 300x
x
9.Studium pro asistenty pedagoga
(číslo programu D2PD09)
19 400
xx
10.Speciální pedagogika
rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD10)
39 87013 0809 370
11.Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuvýklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD12) V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 NEBUDE REALIZOVÁN
210 52011 790x
12.Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD13) V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 NEBUDE REALIZOVÁN
210 52011 790x
13.Speciální pedagogika pro vychovatele
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD14) V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 NEBUDE REALIZOVÁN
211 64012 600x
14.Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta
Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61
(číslo programu D2PD15)
2,514 00015 57012 750

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocíchCena
Studium pedagogiky (§ 3)1. rok2. rok3. rok
1.

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

POUZE PRO ABSOLVENTY PdF UP V OLOMOUCI

(číslo programu D2PD16)

111 520xx


§ 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace


Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy § 6 odst. 1) písm. a)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Biologie - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD18)

(rozšíření kvalifikace z PŘ pro 2. st. ZŠ)

2

16 550

7 170

x

2.

Český jazyk - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD19)

(rozšíření kvalifikace z ČJ pro 2. st. ZŠ)

1

21 220

x

x

3.

Hudební výchova - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD20)

(rozšíření kvalifikace z HV pro 2. st. ZŠ)

2

10 070

15 370

x

4.

Matematika - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD21)

(rozšíření kvalifikace z MAT pro 2. st. ZŠ)

1

18 020

x

x

5.

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD22)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 1. st. ZŠ)
pozn. program byl v 06/2014 inovován

2

12 390

12 310

x

6.

Německý jazyk - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD23)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 2. st. ZŠ)

1

18 740

x

x

7.

Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
(číslo programu D2PD24)

(rozšíření kvalifikace z OV pro 2. st. ZŠ)

1

18 510

x

x

8.

Technická a informační výchova pro SŠ 
(číslo programu D2PD25)

(rozšíření kvalifikace z INFO pro 2. st. ZŠ)
117 980xx
9.

Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD26)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
210 74015 480x
10.

Dějepis - učitelství pro SŠ

(číslo programu D2PD27)

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ)

118 340xx
11.

Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD28)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
210 56015 210x
12.

Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD29)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
212 84013 290x
13.

Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD30)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
213 09016 680x
14.

Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD31)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
215 16017 930x
15.

Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD32)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
211 77016 540x
16.

Učitelství pro MŠ

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky MŠ ZDE
(číslo programu D2PD33)

210 21013 820x
17.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD34)

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky 1. st. ZŠ ZDE

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ a SŠ, rozšíření kvalifikace pro absolventystudijního oboru speciální pedagogika, pedagogika a oborů zaměřených na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času)

311 92012 90017 550

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vyučovat další předměty § 6 odst. 1) písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ 
(číslo programu D2PD35)

2

12 960

18 910

x

2.

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD37)

2

12 840

13 290

x

3.

Informatika pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD38)

2

15 160

17 930

x

4.

Informatika pro SŠ 
(Studium k rozšíření odborné kvalifikace, Získání způsobilosti vyučovat další předměty)

2

14 710

17 480

x

5.

Matematika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD39)

2

11 770

16 540

x

6.

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD40)

2

12 390

12 310

x

7.

Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD41)

2

10 560

15 210

x

8.

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD42)

210 74015 480x

9.

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD43)

2

13 090

16 680

x

10.

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD44)

29 18014 850x
11.

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD45)

211 88014 180x
12

Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

217  98917 989x§ 6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace


Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga § 6a odst. 1 písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Speciální pedagog

rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE

(číslo programu D2PD47)

3

9 780

11 300

14 780


§ 6b Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka


Doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Délka v
rocích

Cena

Doplňující didaktické studium příslušného jazyka § 6b

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Doplňující didaktické studium německého jazyka

(číslo programu D2PD48)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr

6 000

x

x

2.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

(číslo programu D2PD49)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr

6 000

x

x


§ 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium k výkonu specializovaných činností § 9

1. rok

2. rok

3. rok

1.


Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením (Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením)

(číslo programu D2PD50)

2

11 610

12 950

x

2.

Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy

(číslo programu D2PD52)

2

10 620

15 290

x

3.

Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie

(číslo programu D2PD53)

2

15 760

17 750

x

4.

Metodik prevence sociálně patologických jevů
LETÁK
(číslo programu D2PD65)

2

9 610

12 340

x


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium pro výchovné poradce § 8

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro výchovné poradce

(číslo programu D2PD54)

2

10 850

15 230

x


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky § 7

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

(číslo programu D2PD55)

2

13 870

16 410

x


§ 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání


Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání

Délka v
rocích

Cena

Průběžné vzdělávání § 10 a programy k prohlubování znalostí

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Sbormistrovství

(číslo programu D2PD56)

212 36015 040x
2.

Muzejní a galerijní pedagogika

(číslo programu D2PD57)

212 13015 390x
3.

Logopedický asistent (studium k zabezpečení logoped. péče ve školství)

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61

(číslo programu D2PD59)

od a.r. 2015/2016 je tento program nahrazen programem Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta

2,514 00015 57012 750
4.

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

(číslo programu D2PD60)

14 950xx
5.Canisterapeutický výcvik
záznam z vysílání Českého rozhlasu Olomouc na téma Canisterapie ZDE

(číslo programu D2PD61)

19 090xx
6.

Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD62)


29 18014 850x