Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Účastník CŽV tímto uděluje UP v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s ust. § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka CŽV uvedených v záhlaví této smlouvy, tj. včetně rodného čísla účastníka CŽV, za podmínek specifikovaných níže.
  2. Účastník CŽV bere na vědomí, že osobní údaje budou UP zpracovávány za účelem vedení evidence účastníka CŽV, jeho práv a povinností a výsledků programu CŽV na UP, analýzy potenciálního zájmu účastníka o další vzdělávací programy či podílení se výzkumných záměrech UP, archivace údajů o účastnících CŽV a za dalšími účely, s nimiž účastník vysloví svůj souhlas. Osobní údaje účastníka CŽV je UP oprávněna zpracovávat do té doby, dokud účastník CŽV nevyjádří svůj nesouhlas.
  3. Účastník CŽV dále bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou shromažďovat a dále zpracovávat pověření zaměstnanci UP.
  4. Účastník CŽV má právo přístupu ke všem údajům o své osobě. Účastník CŽV má v souladu s ust. § 12 zákona 
o ochraně osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů (tj. právo na přístup ke všem údajům o své osobě zpracovávaných UP) a v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů právo požádat UP o vysvětlení, pokud se domnívá, že UP provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka CŽV nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Účastník CŽV má právo požadovat, aby UP odstranila takto vzniklý závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  5. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.