Český jazyk – učitelství pro SŠ

Číslo studijního programu: D2PD19

rozšíření kvalifikace z ČJ pro 2. st. ZŠ

Cena:

1. rok 21 220 Kč

Český jazyk – učitelství pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Český jazyk – učitelství pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 1 rok, tedy 2 semestry. Setkávat se budete přibližně 2-3krát za měsíc (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Didaktika českého jazyka pro SŠ
 • Jazykověda
 • Literatura

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Český jazyk – učitelství pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura  na střední škole.

 Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. orientovat se v jazykovědných a literárněvědných disciplínách vyučovaných na střední škole, v problematice didaktiky českého jazyka a literatury pro SŠ a vyvozovat závěry pro pedagogickou praxi;
 2. uvést vztahy mezi jednotlivými disciplínami v návaznosti na pedagogickou praxi;
 3. kategorizovat, diskutovat a modifikovat získané poznatky;
 4. prakticky aplikovat získané znalosti, např. při analýze textu, interpretaci literárních děl;
 5. aplikovat a demonstrovat získané poznatky v pedagogické praxi;
 6. zavádět do praxe aktivizační metody a formy práce s aspektem k inovaci vzdělávacího procesu (projektové vyučování, kritické myšlení atd.).
Český jazyk – učitelství pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV