Matematika – učitelství pro SŠ

Číslo studijního programu: D2PD21

(rozšíření kvalifikace z MAT pro 2. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 18 020 Kč

Matematika – učitelství pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět matematika na druhém stupni základní školy.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Matematika – učitelství pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 1 rok, tedy 2 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Algebra
 • Geometrie
 • Matematická analýza
 • Didaktika matematiky pro SŠ

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

Manager studia: Mgr. David Nocar, Ph.D.

Matematika – učitelství pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu MATEMATIKA na střední škole.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. získané poznatky tvořivě aplikovat ve svých vyučovacích postupech a výchovných činnostech, použít analyticko-syntetické a induktivně-deduktivní myšlenkové postupy při řešení matematických úloh
  i v poznávacím procesu,
 2. na základě studia  moderní, aktuální didaktické literatury a internetových zdrojů aplikovat osvojené kompetence, dokáže ji tvořivě aplikovat při inovaci svých profesních kompetencí,
 3. reflektovat potřebu dalšího permanentního vzdělávání v oboru,
 4. uplatnit znalost jednoho světového jazyka včetně základů cizojazyčné matematické terminologie.
Matematika – učitelství pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV