Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ

Číslo studijního programu: D2PD24

(rozšíření kvalifikace z OV pro 2. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 18 510 Kč

Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro učitele se způsobilostí v oblasti společenských věd na druhém stupni základní školy.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 1 rok, tedy 2 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Filosofie
 • Politologie
 • Didaktika předmětu základy společenských věd

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Manager studia: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) v oblasti SPOLEČENSKÝCH VĚD na střední škole.

 Vzdělávací cíle studijního programu:

 1. poskytnout vzdělávání, které je určeno pro absolventy
  akreditovaných magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy a gymnázia,
 2. program je primárně určen pro učitele se způsobilostí vykonávat přímou pedagogickou činnost na různých typech středních škol a gymnáziích,
 3. absolventi získají odborné vědomosti a dovednosti v systému a metodologii společenských věd a budou vybaveni aktivními komunikačními kompetencemi,
 4. v didakticko-pedagogické oblasti budou absolventi vybaveni potřebnými kompetencemi a dovednostmi s důrazem na komunikaci, kooperaci a výchovu k samostatnému myšlení, jednání a vzdělávání,
 5. absolventi budou schopni využívat efektivní didaktické metody a organizační formy pedagogické praxe, což mu umožní přistupovat diferencovaně k jednotlivým věkovým kategoriím žáků,
 6. absolventi získají profesní kompetence, které je budou opravňovat k pedagogické činnosti na středních školách a gymnáziích.
Občanský a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV