Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy

Číslo studijního programu: D2PD121

Cena:

45 320,- Kč

 1. roč. 21 800,- Kč

2. roč. 23 520,- Kč

Odkaz na přihlášku ZDE.

Referent: PaedDr. Irena Smetanová, e-mail: irena.smetanova@upol.cz, tel.: +420 585 635 147

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy

Požadavky na přijetí

Studium je určeno k rozšíření odborné kvalifikace pedagoga a získání způsobilosti v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem studia je umožnit učitelům a učitelkám se stávající aprobací pro výuku na 2. stupni ZŠ či SŠ rozšířit si kvalifikaci pro výuku výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ. Absolvent/ka získá kvalifikaci učitele/učitelky výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy na 2. stupni ZŠ a na střední škole.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická přihláška (přihlašování probíhá prostřednictvím elektronického systému Portál CŽV),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,- Kč.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve čtvrtém semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 1. oborová didaktika společenských věd,
 2. etika,
 3. společenskovědní základ

a obhajoby závěrečné písemné práce.

 

Studijní program je zaštiťován Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Manager studia: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu výchova k občanství, Základů SPOLEČENSKÝCH věd a etické výchova na 2. stupni základní školy a SŠ

Cíle vzdělávacího programu:

 1. Absolventi získají odborné vědomosti a dovednosti v systému a metodologii společenských věd a budou
  vybaveni aktivními komunikačními kompetencemi.
 2. V didakticko-pedagogické oblasti budou absolventi vybaveni potřebnými kompetencemi a dovednostmi s důrazem na komunikaci, kooperaci a výchovu k samostatnému myšlení, jednání a vzdělávání.
 3. Absolventi budou schopni využívat efektivní didaktické metody a organizační formy pedagogické praxe, což mu umožní přistupovat diferencovaně k jednotlivým věkovým kategoriím žáků.
 4. Absolventi získají profesní kompetence, které ho budou opravňovat k pedagogické činnosti na 2. stupni ZŠ a SŠ.
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výchovy k občanství, základů společenských věd a etické výchovy

Více informací + studijní plán

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV