Technická a informační výchova – učitelství pro SŠ

Číslo studijního programu: D2PD25

(rozšíření kvalifikace z INFO pro 2. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 17 980 Kč

Technická a informační výchova – učitelství pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět informatika a obecně technický předmět na druhém stupni základní školy. 

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Technická a informační výchova – učitelství pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 1 rok, tedy 2 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Technologie informační, strojírenské, elektrotechnické
 • Oborová didaktika technických a informačních předmětů

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Manager studia: Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Technická a informační výchova – učitelství pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) obecně technických předmětů a informační výchovy na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy), dále lektoři či organizační pracovníci ve školících institucích.

Absolventi budou schopni:

 1. prokazovat široké znalosti vědních oborů své předmětové aprobace a porozumění těmto oborům, principům jejich struktury,
 2. interpretovat, vysvětlovat fakta, pojmy, výroky vědních oborů, z nichž vychází vyučovací předměty jejich předmětové aprobace na SŠ (ISCED 3);
 3. prokazovat znalosti teorie vyučování a učení, didaktických prostředků, interpretovat a hodnotit formy a metody výuky z hlediska jejich uplatnění ve výuce oboru na úrovni ISCED 3;
 4. orientovat se v širokém spektru metod výuky, interpretovat a hodnotit výukové strategie a reprezentace ve vztahu k vyučování určitého učiva;
 5. ovládat proces transformace znalostí oborů předmětové aprobace v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a strukturování učiva, výběr vhodných forem a metod výuky, zohlednění individuálních možností a potřeb žáků;
 6. volit vhodné metody hodnocení a sebehodnocení procesu výuky a výsledků učení, reflektují procesy i výsledky výuky s cílem zkvalitnit plánování další výuky;
 7. plánovat výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti žáků na úrovni ISCED 3, vzhledem k profilu žáka (budoucího absolventa).
Technická a informační výchova – učitelství pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV