Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD37

Cena:

1. rok 12 840 Kč

2. rok 13 290 Kč

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v §8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Jazykovědné disciplíny
 • Literární disciplíny
 • Didaktika českého jazyka
  a literatury

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni základní školy.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. orientovat se v jazykovědných a literárněvědných disciplínách, v problematice didaktiky českého jazyka a literatury a vyvozovat závěry pro pedagogickou praxi;
 2. uvést vztahy mezi jednotlivými disciplínami v návaznosti
  na pedagogickou praxi;
 3. kategorizovat, diskutovat a modifikovat získané poznatky;
 4. prakticky aplikovat získané znalosti, např. při analýze textu, interpretaci literárních děl;
 5. aplikovat a demonstrovat získané poznatky v pedagogické praxi;
 6. zavádět do praxe aktivizační metody a formy práce s aspektem k inovaci vzdělávacího procesu (projektové vyučování, kritické myšlení atd.).
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV