Informatika pro SŠ

Cena:

1. rok 14 710 Kč

2. rok 17 480 Kč

Informatika pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Informatika pro SŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.   

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Informatika pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Výuka probíhá distanční formou, studijní předměty jsou doplněny o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů. Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Technologie počítačových sítí
 • Softwarová a hardwarová konfigurace PC
 • Tvorba a správa webu
 • Oborová didaktika

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Manager studia: Doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Informatika pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu informační technologie a výpočetní technika na střední škole.

Cíle vzdělávacího programu:

 1. Rozšíření teoretických poznatků v oblasti informační výchovy.
 2. Seznámit účastníky s problematikou algoritmizace v prostředí programovacích jazyků.
 3. Rozšíření znalostí v oblasti problematiky konfigurování operačních systémů osobních počítačů.
 4. Poskytnout přehled a klasifikaci služeb sítě Internet, komunikace a sdílení v počítačových sítích.
 5. Seznámit účastníky s vymezenou problematikou oborové didaktiky informační technologie a výpočetní techniky.
Informatika pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Ke stažení
Informatika pro SŠ - anotace.doc (124 kB)
Modul: Studijní programy CŽV