Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD39

Cena:

1. rok 11 770 Kč

2. rok 16 540 Kč

Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Matematika pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Matematická analýza
 • Algebra a teorie čísel
 • Geometrie
 • Didaktika matematiky

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.

Manager studia: Mgr. David Nocar, Ph.D.

Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu matematika na 2. stupni základní školy.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. Získané poznatky tvořivě aplikovat ve svých vyučovacích postupech a výchovných činnostech, použít analyticko-syntetické a induktivně-deduktivní myšlenkové postupy při řešení matematických úloh
  i v poznávacím procesu.
 2. Na základě studia   moderní, aktuální didaktické literatury a internetových zdrojů aplikovat osvojené kompetence, dokáže ji tvořivě aplikovat při inovaci svých profesních kompetencí.
 3. Reflektovat potřebu dalšího permanentního vzdělávání v oboru.
Matematika pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV