Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Cena:

1. rok 17  989 Kč

2. rok 17 989 Kč

Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci všeobecně vzdělávacích technických předmětů a předmětů obsahově zahrnutých pod vzdělávací oblast Člověk a svět práce na školách zajišťujících nižší sekundární vzdělávání (ISCED 2).

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300
Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Technika a člověk a svět práce – oborový základ
 • Oborová didaktika

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Manager studia: Doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Absolvování studia opravňuje absolventa k výkonu profese učitele všeobecně vzdělávacích technických předmětů a předmětů obsahově zahrnutých pod vzdělávací oblast Člověk a svět práce v souladu s aktuálně platným RVP základního vzdělávání. na střední škole. Konkrétně se jedná o tematické okruhy práce s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce a chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, digitální technologie, výchova k volbě povolání, finanční gramotnost a výchova k podnikavosti, případně i v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Dále studium opravňuje absolventa k výkonu profese učitele všeobecně vzdělávacích technických předmětů a předmětů obsahově zahrnutých pod vzdělávací oblast Člověk a svět práce v souladu s aktuálně platnými RVP pro střední odborné vzdělávání a gymnázia.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. Prokazovat široké znalosti vědních oborů své předmětové aprobace a porozumění těmto oborům, principům jejich struktury, vztahům uvnitř vědních oborů své předmětové aprobace i mimo ně.
 2. Interpretovat, vysvětlovat fakta, pojmy, výroky vědních oborů, z nichž vychází vyučovací předměty jejich předmětové aprobace.
 3. Prokazovat znalosti teorie vyučování a učení, didaktických prostředků, interpretovat a hodnotit formy a metody výuky z hlediska jejich uplatnění ve výuce oboru na úrovni ISCED 2.
 4. Orientovat se v širokém spektru metod výuky, interpretovat a hodnotit výukové strategie a reprezentace ve vztahu k vyučování určitého učiva.
 5. Prokazovat znalosti vývoje osobnosti žáka příslušného věku zejména ve vztahu k procesům učení.
 6. Interpretovat a hodnotit cíle výuky technických předmětů a předmětů zahrnutých pod vzdělávací oblast člověk a svět práce.
 7. Ovládat proces transformace znalostí oborů předmětové aprobace v učivo, tj. stanovení cílů výuky, kritickou analýzu, interpretaci a strukturování učiva, výběr vhodných forem a metod výuky, zohlednění individuálních možností a potřeb žáků.
 8. Volit vhodné metody hodnocení a sebehodnocení procesu výuky a výsledků učení, reflektují procesy i výsledky výuky s cílem zkvalitnit plánování další výuky.
 9. Plánovat výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti žáků.
 10. Volit a funkčně využívat při výuce daného oboru učební pomůcky a prostředky.

Technika a člověk a svět práce – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV