Metodik prevence sociálně patologických jevů

Číslo studijního programu: D2PD65

Cena:

1. rok 9 610 Kč

2. rok 12 340 Kč

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří jsou absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. a) Zákona č. 563/2004 Sb. (druh aprobace není rozhodující) a kteří budou vykonávat funkci metodika prevence na ZŠ a SŠ.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). V posledním semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
  • Základní diagnostické a intervenční techniky v práci metodika prevence
  • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
  • Závislost na návykových látkách, dopad na osobnost dítěte

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Uplatnění absolventa

Získáte odbornou kvalifikaci k výkonu funkce školní metodik prevence sociálně patologic­kých jevů.

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Ke stažení
Metodik prevence - anotace.doc (142 kB)
Modul: Studijní programy CŽV