Koordinátor ICT

Cena:

1. rok 8 780 Kč

2. rok 9 940 Kč

Koordinátor ICT

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm.
a) zákona č. 563/2004 Sb. 

Požadavky na přijetí jsou:

  • Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce,
  • Dalším požadavkem je správně vyplněná a řádně podaná interní přihláška ke stu­diu (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o zís­kání odborné kvalifikace,
  • strukturovaný životopis.
Koordinátor ICT

Organizace studia

Studium trvá 2 roky kombinovanou formou a zahrnuje 250 vyučovacích hodin přímé i nepřímé výuky (včetně případných stáží, exkurzí apod.), z toho 50 hodin probíhá distanční formou (studium v systému LMS Unifor).

Na konci každého započatého roku studia koná frekventant ročníkovou soubornou zkoušku. Tato zkouška probíhá formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh.

Celé studium je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po úspěšné obhajobě závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování studia.

 Studijní program je zaštiťován Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D

Manager studia: Mgr. Tomáš Dragon

Koordinátor ICT

Uplatnění absolventa

Získáte odbornou kvalifikaci k výkonu funkce Koordinátor v oblasti informačních a ko­munikačních technologií.

Koordinátor ICT

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Ke stažení
Koordinátor ICT - anotace.docx (31 kB)
Modul: Studijní programy CŽV