Učitelství pro MŠ

Číslo studijního programu: D2PD33

Cena:

1. rok 10 210 Kč

2. rok 13 820 Kč

Učitelství pro MŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen absolventům akreditovaného vysokoškolského (magisterského i bakalářského) studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu:

  • učitelů prvního stupně základní školy
  • vychovatelství
  • pedagogiku volného času
  • studijního oboru pedagogika

kteří tímto vzděláním získají kvalifikaci učitele MŠ.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Učitelství pro MŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky, tedy 4 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce. 

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Český jazyk a dětská literatura
  • Pedagogika předškolního věku a základy psychologie

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Odborný garant: Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Alena Srbená, Ph.D.

Učitelství pro MŠ

Uplatnění absolventa

Absolvent využívá s porozuměním odbornou terminologii, dokáže aplikovat teoretické poznatky z oblasti pedagogiky a jejich oborů do pedagogické praxe. S porozuměním se orientuje v historických i současných širších souvislostech pedagogiky a jejích oborů včetně vývojových trendů. Chápe základní pojmy a teorie příbuzných oborů jako jsou filozofie, psychologie, sociologie apod. S porozuměním využívá základních metodických a koncepčních přístupů k poznávání a k ovlivňování procesů a jevů pedagogické reality.  Pracuje se širokou škálou metod poznávání a diagnostiky osobnosti dítěte. Implementuje základní komunikační strategie a přístupy včetně edukačních a komunikačních postupů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).  Pro spolupráci s rodinou i s ostatními partnery školy využívá vhodné formy spolupráce. Na základě vyhledání, utřídění a interpretace navrhuje způsoby pedagogicky adekvátního řešení praktických pedagogických problémů a situací, a to s oporou o znalost a porozumění pedagogické teorii, s ohledem na specifický ráz a potřeby řešení konkrétních specifických problémů a situací. 

Absolvent získá odbornou kvalifikaci potřebnou pro práci na pozici učitele mateřské školy (zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů).

Učitelství pro MŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV