Začínající učitel a práce s RVP a tvorba ŠVP

Tento kurz účastníkům naučí účastníky, jak pracovat s RVP a ŠVP, základní orientace v dokumentech a jejich promítnutí do tematických plánů a výuky jednotlivých předmětů základní a střední školy. Obecné pojednání, včetně několika praktických ukázek z předmětů Čj, Mat, Fyz, chemie, přírodopis, dějepis, základy přírodních a základy společenských věd. Doporučení a náměty z praxe, jak propojit očekávané výstupy, rozvíjení klíčových kompetencí s využitím průřezových témat a obecně obsahů výuky. Jak provádět didaktickou analýzu učiva s ohledem na měnící se RVP, ŠVP. Jak žáky aktivizovat, podněcovat je k přemýšlení a učení přímo ve škole, jak eliminovat nekázeň, ale i epizodické vnímání učiva a jak vést žáky k přemýšlení o učení (učit se ideálně učit). Tipy a nápady, inspirace.


Cílová skupina

Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let

Lektor

PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D.

Termín

23.9.2022 od 9:00 (délka zhruba 6 hodin)

Přihlašování je ukončeno.